30/4/12

Pla territorial metropolità de Barcelona (II)

Com vam veure fa unes setmanes, en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Castellar (més conegut per POUM) s’hauran de seguir obligatòriament les prescripcions o normes establertes en el Pla territorial metropolità de Barcelona, redactat per la Generalitat de Catalunya.

Des de l’Altraveu hem analitzat les principals regulacions dels sistemes bàsics que defineix el Pla territorial i que afecten el nostre municipi. Els espais oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. 

Els espais oberts comprenen el sòl classificat com a no urbanitzable. Dins d’aquest sistema el pla assenyala les parts del territori que han de ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els quals els agraris. En el planejament territorial, Castellar està protegit en la seva part nord per el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt que és un espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari. 

En quan als sistemes d’assentament, es proposa potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per disminuir les necessitats d’extensió, assolir població i llocs de treball que facilitin tant la disminució de les necessitats de mobilitat com la dotació de transport públic i evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. En aquest sentit s’haurà de replantejar també com s’articulen les Àrees residencials estratègiques (ARES) dins la nova situació urbanística i econòmica actual, ja que per a Castellar es preveu una estratègia de creixement moderat que no ha d’incrementar en més del 30%. En quan a la zona industrial existent, és una àrea especialitzada que s’haurà de consolidar en la nova conjuntura de disminució d’indústria especialment amb un nou polígon industrial, Can Bages, el qual està sense us. 

Finalment hem de parlar del sistema d’infraestructures de mobilitat, on el pla estableix la xarxa de connectivitat física –de persones i mercaderies- que permet un funcionament integrat de l’espai metropolità. La xarxa ferroviària amb el perllongament de la línia FGC fins a Castellar, amb dues estacions, pla de la Bruguera i nucli urbà. La xarxa viària, amb la millora i desdoblament del a B-124 entre Sabadell i Castellar, la millora de l’eix Castellar-Caldes de Montbui, la nova via estatal (4art cinturó o Ronda Vallès) i la nova via suburbana (Ronda Est de Sabadell-Barberà del Valles) En tots aquests àmbits s’haurà d’estudiar la conveniència de les noves infraestructures i com resoldre de la manera més sostenible possible la connectivitat del municipi amb la resta de la comarca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada