PORTA NORD DE CASTELLARVIAL DE CAN BARBA Tant en el pla de mobilitat com en la revisió del Pla General es parla del vial per accedir des de la Ronda de Ponent fins una rotonda a la carretera BV-1249, a la zona de casa del pont, travessant la Plaça de la Miranda, per darrera l’Institut de Castellar, amb la reducció de més de 2500 m2 de sòl verd i passant per uns 280m ple d’arbres, havent de superar un desnivell de més de 30m (suposa un pendent del 8%) i un cost superior als 700.000€. El cost i la complexitat tècnica fa pensar que aquesta possible solució trigarà molt temps a poder-se realitzar.

INTRODUCCIÓ En aquest document analitzarem una proposta a la solució viària referent a la problemàtica existent a l'entrada a Castellar mitjançant l'accés pel que anomenarem Porta Nord de Castellar. Aquesta entrada dóna servei als veïns de Sant Feliu del Racó, els Airesols i les Arenes a través de la carretera B-124 i als veïns de Can Font i Ca n'Avellaneda per la carretera BV-1249. Tots els vehicles que volen entrar al municipi des d’aquests indrets, només ho poden fer pel nord del municipi, per la zona pròxima als horts del Brunet. És també la porta de sortida del municipi cap a Sant Llorenç, Matadepera, Terrassa...

ANÀLISI El tram de la carretera comprès entre la casa del Brunet fins la benzinera BP (a prop les escoles Emili Carles-Tolrà), pateix de poca fluidesa en el trànsit durant les hores punta dels dies feiners, generant llargues cues de cotxes. Segons l’estudi de mobilitat urbana de Castellar (marc de 2011) l’IMD en aquest tram és de 10.000 vehicles, amb una punta màxima de 600 a les hores de més intensitat. D’aquestes dades no en sabem amb detall el destí i origen dels vehicles que hi circulen, cosa que dificulta concretar una solució. Malgrat això, es evident, només en hora punta, l'abundant volum de trànsit que suporta un tram amb múltiples encreuaments i porta d'entrada de moltes zones del municipi cap a l'interior del nucli urbà o com a zona de pas cap a Sabadell.

Aquest tram és d’uns 150 metres de longitut, conté dos girs cap a l’esquerra, un dels vehicles que circulen en direcció sud cap als carrers Portabella i Dr. Pujol i un altre dels que surten de Castellar i es volen incorporar a la carretera C-1415A en direcció Terrassa. En direcció nord ens trobem amb un gir a l’esquerra cap el carrer Sant Jaume i l’altre per accedir a la zona del carrer Josep Maria Valls a través del carrer del Pont. Aquests girs bàsicament són pel veinat d’aquests dos nuclis. Durant les hores punta dels dies feiners aquests girs generen un alentiment considerable del trànsit, ja que la carretera no disposa de cap carril d'incorporació destinat a aquest fi, obligant als vehicles que volen sortir de la via principal realitzant un gir a l'esquerra, a aturar-se als carrils normals de circulació provocant les retencions.

PROPOSTA En aquest document considerem la possibilitat d’incorporar un tercer carril desde la cruïlla de la carretera de Terrassa fins al gir de la gasolinera, just al tram on es produeixen els girs a l’esquerra en ambdos sentits, mirant de reduïr la congestió a la Porta Nord d’entrada al municipi i de pas cap a Sabadell.

Es proposa en aquest tram de 150m de longitud 3 carrils de 3m d’amplada cada un i la construcció d’una rotonda de 20m de diàmetre a la cruïlla de la carretera B-124 amb la C-1415A. Un nou carril central permetria que els cotxes que han de realitzar un gir a l'esquerra es poguessin esperar sense interrompre el trànsit dels carrils de pas principals, donant fluidesa al trànsit en els ambos sentits de la marxa.

La rotonda facilitaria la circulació dels cotxes que van cap a Terrassa i el d’aquells cotxes que necessitin canviar de sentit per poder girar amb més comoditat (com seria el cas del carrer Sant Jaume o carrer del Pont).

AFECTACIONS I DETALLS La incorporació d’aquest tercer carril suposa la reducció de l'amplada d’alguna vorera, operació factible ja que ens trobem amb voreres amples, algunes amb zones ajardinades al mig que en redueixen el pas efectiu per a vianants. A més cal tenir en compte que en tota aquesta zona el pas de persones a peu es practicament exclusiu per al veinat al trobar-se en un extrem del nucli urbà, sobretot la vorera que va des del carrer Sant Pau fins el carrer Sant Feliu. La vorera que hi ha entre el carrer del Pont i el del Molí actualment és de 3,22m, i es podria acabar d’ajustar la seva amplada en funció de l’edifici nou que està a mig cronstruir just al seu davant a un mínim de 2m. En qualsevol cas, l’espai disponible actualment permet que les dues voreres puguin tenir més de 2m d'amplada (per sobre dels 1'8 m de mesura mínima que contempla el codi d’accessibilitat de Catalunya). Una altra vorera que podria quedar afectada és la que hi ha a la cantonada del carrer Sant Jaume, que veuria reduïda la seva amplada actual de 3'80m a uns 2,30m. 

CONCLUSIÓ Aquesta actuació permet replantejar i millorar l'entrada del trànsit per la Porta Nord, permet millorar les voreres i dissenys actuals i pacificar la velocitat dels vehicles de pas per Castellar en tot aquest tram gràcies a l’ajust de l’amplada dels carrils, i sobretot, aconseguir una millora de la seguretat dels girs a l'esquerra en aquest tram sense interferir amb el trànsit i amb un cost assumible ja que l'afectació de tot el conjunt de l'operació bàsicament consisteix en ajustar i modificar el que hi ha actualment (feina de reciclatge urbà). El cost més important segurament és la construcció de la rotonda, no obstant sempre serà molt inferior a la construcció del Vial de Can Barba, amb tot el que suposaria des del punt de vista econòmic i d’impacte ambiental.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada