24/5/12

Les ARE en la revisió del Pla General


Les previsions que es van fer en el darrer Pla Local d’Habitatge (PLH) han tingut poc a veure amb la realitat i s’han mostrat irreals. Segons es va informar en la darrera sessió del POUM (Pla d’ordenació urbana) hi ha 827 habitatges buits al municipi, 140 pendents d’acabar i es disposa de 241 habitatges socials que caldria augmentar fins a 924 a l’any 2016. 

Les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) van arribar a Castellar a principis del 2008, quan la crisi ja era evident i començava la davallada en picat del sector immobiliari. En aquell moment el govern socialista, en contra de tota la oposició i només amb el suport del regidor trànsfuga, va decidir tirar-les endavant sense obrir un debat ciutadà sobre la seva conveniència. Segons el pla aprovat, al 2012 es donarien les primeres claus dels 591 habitatges que s’havien previst. No tan sols el PLH, també les previsions de les ARE a Castellar s’han demostrat irreals. 

Ara s’ha iniciat el procés de revisió del POUM, que hauria de servir per fer un ordenament del nostre municipi més raonable i realista. Això s’hauria de poder fer de forma assenyada en una època en que la pressió “constructora” no és forta. 

Dins d’aquesta revisió urbanística, les ARE són una qüestió important i s’han de poder canviar. El plantejament de 2008 no és l’actual i les necessitats econòmiques i socials de Castellar tampoc. Des del govern municipal no es pot escamotejar el debat ciutadà sobre els canvis urbanístics importants al nostre municipi. Qüestions com el camp de futbol o l’àrea de Can Turuguet estan sobre la taula: Tal com estan les coses, té sentit plantejar el trasllat del camp de futbol? Quina despesa econòmica i energètica implica? És aquesta la millor opció d’aprofitament del sòl municipal? Necessitem explicacions clares i cal que l’equip de govern compleixi amb la transparència que el sr. Alcalde va prometre en el seu discurs de presa de possessió. 

L’any 2009 l’Altraveu va proposar a tots els grups del consistori treballar sobre els espais amb sòl de titularitat municipal per la creació d’habitatge social a Castellar. Encara esperem resposta! No podem negar que si a Castellar tenim manca d’habitatge social, això és responsabilitat dels governs municipals –actual i anteriors-, que han donat prioritat a grans obres que poc tenen a veure amb la resolució dels problemes reals d’habitatge de la població.