20/4/12

Pla territorial metropolità de Barcelona. (I)


A Castellar, la revisió del Pla General d’Ordenació va seguint el seu curs. Des de l’Altraveu hem iniciat un procés d’estudi , anàlisi, seguiment i divulgació per a poder incidir en la consecució d’un urbanisme entès com a projecte col·lectiu, eficient, just i solidari.
El nou Pla General de Castellar del Vallès s’haurà de sotmetre a les prescripcions del Pla territorial metropolità de Barcelona , que engloba les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Per aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les actuacions territorials locals, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat i les derivades de les polítiques de protecció i foment del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic.
El Pla Territorial redactat per la Generalitat de Catalunya es va aprovar l’any 2010 i té com a termini de previsió temporal l’any 2026. La seva finalitat és ordenar el territori pensant en el benestar de la població i es va redactar seguint les següents pautes per a un desenvolupament sostenible:
 1. Afavorir la diversitat del territori , mantenint la referència de la seva matriu biofísica.
 2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori.
 3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori.
 4. Moderar el consum de sòl.
 5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espaial de les àrees urbanes.
 6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
 7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
 8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris.
 9. Aportar mesures de regulació i orientació espaial de la segona residència.
 10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.
 11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
 12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
 13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments.
 14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans.
 15. Integrar els espais de transport i de logística en la matriu territorial.
Seguint aquestes pautes els redactors del Pla territorial van establir unes prescripcions que en el cas de Castellar estableixen que el sòl urbà i urbanitzable es mantindrà en el seu perímetre actual, segons el Pla vigent  de 1999, i que el creixement haurà de ser moderat.
En una propera entrega explicarem amb més detall com ens afecten a Castellar, les prescripcions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

Pots llegir també: Can Bages i el nou Pla Territorial Metropolità, 23/05/08

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada