22/2/13

Reflexions sobre la Participació ciutadana de l’Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellar del Vallès

Imatge del lloc on es va exposar el pla general: un ordinador portàtil on es podia consultar el document, una pantalla que projectava informació, unes cartografies penjades i una urna per recollir aportacions.
Pel que fa la “Memòria participació avanç POUM Castellar”, pensem que les aportacions que s’han fet no haurien de quedar en l’anonimat i caldria incloure la documentació completa aportada pels participants. D’aquesta manera es donarien més elements de debat i coneixement per poder aprofundir en la reflexió de les aportacions. Estem en la fase d’avanç pla i per tant pensem que ha de ser positiu treballar amb el màxim d’informació i aportacions, tant en les memòries com en les cartografies. També creiem que hi ha d’haver una còpia completa de l’expedient en paper per facilitar-ne la consulta.

Una altra observació és que l’exposició que s’ha ubicat a l'edifici del Mirador és poc accessible, cal pujar 4 rampes per arribar-hi i no és possible arribar-hi a través dels ascensors. Creiem que això no n’afavoreix la participació ni la informació.

És per això que hem demanat: 
  1. Que es refacin les memòries i cartografia amb tota la informació que s’hagi generat de l’avanç pla. 
  2. Que es traslladi l’exposició en un espai més accessible. El lloc podria ser la mateixa entrada del Mirador, segurament és el lloc per on passa més gent i l’exposició és prou petita i fàcil de reubicar.
  3.  Que el document per aportar propostes es situï a més llocs de la vila per afavorir la participació: biblioteca, casals d’avis, ludoteca, escoles, centres esportius... 
  4. Que les aportacions que es facin en el procés d’exposició pública es publiquin i es comparteixin a través dels mitjans habituals que contempla el reglament de participació. 
  5. Que es prorrogui un mes a partir de la nova ubicació.