30/4/12

Pla territorial metropolità de Barcelona (II)

Com vam veure fa unes setmanes, en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Castellar (més conegut per POUM) s’hauran de seguir obligatòriament les prescripcions o normes establertes en el Pla territorial metropolità de Barcelona, redactat per la Generalitat de Catalunya.

Des de l’Altraveu hem analitzat les principals regulacions dels sistemes bàsics que defineix el Pla territorial i que afecten el nostre municipi. Els espais oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. 

Els espais oberts comprenen el sòl classificat com a no urbanitzable. Dins d’aquest sistema el pla assenyala les parts del territori que han de ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els quals els agraris. En el planejament territorial, Castellar està protegit en la seva part nord per el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt que és un espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari. 

En quan als sistemes d’assentament, es proposa potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per disminuir les necessitats d’extensió, assolir població i llocs de treball que facilitin tant la disminució de les necessitats de mobilitat com la dotació de transport públic i evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. En aquest sentit s’haurà de replantejar també com s’articulen les Àrees residencials estratègiques (ARES) dins la nova situació urbanística i econòmica actual, ja que per a Castellar es preveu una estratègia de creixement moderat que no ha d’incrementar en més del 30%. En quan a la zona industrial existent, és una àrea especialitzada que s’haurà de consolidar en la nova conjuntura de disminució d’indústria especialment amb un nou polígon industrial, Can Bages, el qual està sense us. 

Finalment hem de parlar del sistema d’infraestructures de mobilitat, on el pla estableix la xarxa de connectivitat física –de persones i mercaderies- que permet un funcionament integrat de l’espai metropolità. La xarxa ferroviària amb el perllongament de la línia FGC fins a Castellar, amb dues estacions, pla de la Bruguera i nucli urbà. La xarxa viària, amb la millora i desdoblament del a B-124 entre Sabadell i Castellar, la millora de l’eix Castellar-Caldes de Montbui, la nova via estatal (4art cinturó o Ronda Vallès) i la nova via suburbana (Ronda Est de Sabadell-Barberà del Valles) En tots aquests àmbits s’haurà d’estudiar la conveniència de les noves infraestructures i com resoldre de la manera més sostenible possible la connectivitat del municipi amb la resta de la comarca.

20/4/12

Pla territorial metropolità de Barcelona. (I)


A Castellar, la revisió del Pla General d’Ordenació va seguint el seu curs. Des de l’Altraveu hem iniciat un procés d’estudi , anàlisi, seguiment i divulgació per a poder incidir en la consecució d’un urbanisme entès com a projecte col·lectiu, eficient, just i solidari.
El nou Pla General de Castellar del Vallès s’haurà de sotmetre a les prescripcions del Pla territorial metropolità de Barcelona , que engloba les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Per aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les actuacions territorials locals, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat i les derivades de les polítiques de protecció i foment del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic.
El Pla Territorial redactat per la Generalitat de Catalunya es va aprovar l’any 2010 i té com a termini de previsió temporal l’any 2026. La seva finalitat és ordenar el territori pensant en el benestar de la població i es va redactar seguint les següents pautes per a un desenvolupament sostenible:
 1. Afavorir la diversitat del territori , mantenint la referència de la seva matriu biofísica.
 2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori.
 3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori.
 4. Moderar el consum de sòl.
 5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espaial de les àrees urbanes.
 6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
 7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
 8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris.
 9. Aportar mesures de regulació i orientació espaial de la segona residència.
 10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.
 11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
 12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
 13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments.
 14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans.
 15. Integrar els espais de transport i de logística en la matriu territorial.
Seguint aquestes pautes els redactors del Pla territorial van establir unes prescripcions que en el cas de Castellar estableixen que el sòl urbà i urbanitzable es mantindrà en el seu perímetre actual, segons el Pla vigent  de 1999, i que el creixement haurà de ser moderat.
En una propera entrega explicarem amb més detall com ens afecten a Castellar, les prescripcions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

Pots llegir també: Can Bages i el nou Pla Territorial Metropolità, 23/05/08

9/4/12

Què és un Pla General d'Ordenació Urbana?

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està procedint a la Revisió de pla General d’Ordenació Urbana aprovat l’any 1999 i vigent en l’actualitat.

Dirigeix els treballs en Sebastià Jornet, professor d’Urbanística i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya i President de l’Associació d’Urbanistes de Catalunya.

En el Ple Municipal de juliol del 2010 es va aprovar la creació d’una comissió de seguiment formada pels grups municipals . L’Altraveu hi participa amb un regidor i un tècnic urbanista.

S’han realitzat les primeres reunions inicials en les que el Sr. Jornet ha exposat que en l’actual etapa de profunda crisi, s’hauria d’intentar positivar i del conflicte fer-ne una oportunitat, per a millorar el municipi i la vida dels ciutadans de Castellar. En general s’inicia un cicle en que la tendència és que l’urbanisme expansiu, especulador, ha de ser superat per un urbanisme sostenible. Que amb plena participació ciutadana preparar el Castellar del demà. Aprofitar el que tenim, reciclar industries obsoletes, reorientar locals, redimensionar espais i aconseguir un urbanisme al servei de les persones en especial, les més desfavorides de la societat.

En la darrera reunió del dia 22 de març dedicada a assentaments, equipaments i mobilitat se’ns va presentar els primers treballs efectuats amb la col.laboració dels Serveis Tècnics Municipals. Consistien en investigacions preliminars. Recollida de dades objectives sobre el padró municipal, dades cadastrals dels edificis, documentació urbanística històrica de l’evolució del creixement del poble, estudi i quantificació de les agrupacions humanes actuals, normativa superior urbanística que incideix i a la que s’ha de sotmetre la revisió, distribució del sòl urbà, l’urbanitzable i el no urbanitzable, el sòl industrial i els equipaments existents. Es va fer prospecció dels terminis previstos per al’execució i aprovació de la revisió i es va establir en un termini d’almenys cinc anys.

El Sr. Jornet va exposar que ell no tenia la vareta màgica per a resoldre tots els problemes i que no ens volia portar un feix de plànols sense sentit. Entenia que entre tots se li haurien de plantejar les deficiències, els desitjos i que intentarien resoldre amb la seva experiència i ofici.

Va exposar que les lleis d’urbanisme vigents es van modificant en cada moment, la darrera s’ha publicat en aquest mes de febrer i no es descarta una nova modificació o una nova llei.

Que la revisió que s’inicia, s’haurà de sotmetre a les prescripcions del Pla Territorial Metropolità, aprovat l’any 2010 per la Generalitat de Catalunya i que estableix que Castellar pels valors mediambientals dels seu entorn, s’ha de mantenir en els seus límits actuals i no es podrà expandir. Per tant el creixement ha de ser moderat.

Que les infraestructures que es preveuen en el Pla Territorial són el Quart Cinturó, el desdoblament de la carretera de Sabadell i les Rondes est i oest de Sabadell. L’arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat amb una parada a la zona del pla de la Bruguera i una parada a l’interior de la població.

Es manté la previsió d’equipament supramunicipal a l’entorn de Torre Turull.
Pel proper mes de maig està prevista una reunió dedicada a l’habitatge i l’activitat econòmica. 

Pots llegir també: